INSERT INTO sites(host) VALUES('www.idaconsulting.net') 1045: Access denied for user 'www-data'@'localhost' (using password: NO) www.idaconsulting.net Estimated Worth $133,481 - MYIP.NET Website Information
Welcome to MyIP.net!
 Set MYIP as homepage      

  
           

Web Page Information

Title:
Meta Description:
Meta Keywords:
sponsored links:
Links:
Images:
Age:
sponsored links:

Traffic and Estimation

Traffic:
Estimation:

Website Ranks

Alexa Rank:
Google Page Rank:
Sogou Rank:
Baidu Cache:

Search Engine Indexed

Search EngineIndexedLinks
 Google:
 Bing:
 Yahoo!:
 Baidu:
 Sogou:
 Youdao:
 Soso:

Server Data

Web Server:
IP address:    
Location:

Registry information

Registrant:
Email:
ICANN Registrar:
Created:
Updated:
Expires:
Status:
Name Server:
Whois Server:

Alexa Rank and trends

Traffic: Today One Week Avg. Three Mon. Avg.
Rank:
PV:
Unique IP:

More ranks in the world

Users from these countries/regions

Where people go on this site

Alexa Charts

Alexa Reach and Rank

Whois data

Front Page Thumbnail

sponsored links:

Front Page Loading Time

Keyword Hits (Biger,better)

Other TLDs of idaconsulting

TLDs Created Expires Registered
.com
.net
.org
.cn
.com.cn
.asia
.mobi

Similar Websites

More...

Search Engine Spider Emulation

Title:Web Tasar覺m Antalya,襤stanbul,Otel Web,Online Rezervasyon,Web Marketing
Description:Antalya ve 襤stanbul'da web tasar覺m,web marketing,web yaz覺l覺m,online rezervasyon,grafik tasar覺m ve fuar stand alanlar覺nda hizmet vermektedir.
Keywords:Web,web tasar覺m,dinamik web,mobil web sitesi,otel web sitesi,online rezervasyon,web marketing,web reklamc覺l覺覺,prod羹ksiyon,grafik tasar覺m,fuar stand,Antalya web tasar覺m,web tasar覺m Antalya
Body:
Web Tasar覺m Antalya,襤stanbul,Otel Web,Online Rezervasyon,Web Marketing
IdaConsulting.net bu sitenin trafigini analiz etmek icin cerezler gonderir. Sitemizi kullanmanizla ilgili bu bilgileri, Google ile paylasilir. Gizlilik Politikasi
Kabul Ediyorum
* ESC ile Kapatabilirsiniz times
Cookie Gizlilik Politikas #305;
#304; #351;bu Gizlilik Politikas #305; #39;n #305;n amac #305; ( #39;Gizlilik Politikas #305; #39;), Ida Consulting ( #39; #350;irket #39;) taraf #305;ndan i #351;letilmekte olan www.idaconsulting.net internet sitesi ( #39;Site #39;) ile mobil uygulamas #305;n #305;n (hepsi birlikte #39;Platform #39; olarak an #305;lacakt #305;r) i #351;letilmesi s #305;ras #305;nda Platform kullan #305;c #305;lar #305;/ #252;yeleri/ziyaret #231;ileri ( #39;Veri Sahibi #39;) taraf #305;ndan #350;irket ile payla #351; #305;lan veya #350;irket #39;in, Veri Sahibi #39;nin Platform #39;u kullan #305;m #305; s #305;ras #305;nda #252;retti #287;i ki #351;isel verilerin kullan #305;m #305;na ili #351;kin ko #351;ul ve #351;artlar #305; tespit etmektir.
Veri Sahibi, i #351;bu Gizlilik Politikas #305; ile ki #351;isel verilerinin i #351;lenmesine ili #351;kin olarak ayd #305;nlat #305;lm #305; #351; oldu #287;unu ve ki #351;isel verilerinin burada belirtilen #351;ekilde kullan #305;m #305;na muvafakat etti #287;ini beyan eder.
Hangi Veriler #304; #351;lenmektedir?
#304; #351;bu ba #351;l #305;k alt #305;nda, #350;irket taraf #305;ndan i #351;lenen ve 6698 say #305;l #305; Ki #351;isel Verilerin Korunmas #305; Kanunu uyar #305;nca ki #351;isel veri say #305;lan verilerin hangileri oldu #287;u s #305;ralanm #305; #351;t #305;r. Aksi a #231; #305;k #231;a belirtilmedik #231;e, i #351;bu Gizlilik Politikas #305; kapsam #305;nda arz edilen h #252;k #252;m ve ko #351;ullar kapsam #305;nda #39;ki #351;isel veri #39; ifadesi a #351;a #287; #305;da yer alan bilgileri kapsayacakt #305;r:
M #252; #351;teri Bilgisi
Cihaz Bilgisi
Davran #305; #351;lar
Demografik Bilgiler
Pazarlama Bilgisi
Davran #305; #351;sal Reklamc #305;l #305;k
Ki #351;isel Verilerin Korunmas #305; Kanunu #39;nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri d #246;nd #252;r #252;lemeyecek #351;ekilde anonim hale getirilen veriler, an #305;lan kanun h #252;k #252;mleri uyar #305;nca ki #351;isel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ili #351;kin i #351;leme faaliyetleri i #351;bu Gizlilik Politikas #305; h #252;k #252;mleri ile ba #287;l #305; olmaks #305;z #305;n ger #231;ekle #351;tirilecektir.
Veriler Hangi Ama #231;larla Kullan #305;lmaktad #305;r?
#350;irket, ki #351;isel verileri, #350;irket taraf #305;ndan sunulan #252;r #252;n ve hizmetlerin ilgili ki #351;ilerin be #287;eni, kullan #305;m al #305; #351;kanl #305;klar #305; ve ihtiya #231;lar #305;na g #246;re #246;zelle #351;tirerek ilgili ki #351;ilere #246;nerilmesi; do #287;rudan ve dolayl #305; pazarlama faaliyetleri kapsam #305;nda kullan #305;lmas #305; ve bu ama #231;larla #350;irket #39;in temsilcileri, #231; #246;z #252;m ortaklar #305; ve hizmet ald #305; #287; #305; #252; #231; #252;nc #252; ki #351;ilere aktar #305;lmas #305; i #231;in i #351;leyebilecektir.
#350;irket, Ki #351;isel Verilerin Korunmas #305; Kanunu #39;nun 5 ve 8. maddeleri uyar #305;nca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnalar #305;n varl #305; #287; #305; halinde ki #351;isel verileri Veri Sahibi #39;nin ayr #305;ca r #305;zas #305;n #305; almaks #305;z #305;n i #351;leyebilecek ve #252; #231; #252;nc #252; ki #351;ilerle payla #351;abilecektir. Bu durumlar #305;n ba #351;l #305;calar #305; a #351;a #287; #305;da belirtilmi #351;tir:
Kanunlarda a #231; #305;k #231;a #246;ng #246;r #252;lmesi,
Fiili imkans #305;zl #305;k nedeniyle r #305;zas #305;n #305; a #231; #305;klayamayacak durumda bulunan veya r #305;zas #305;na hukuki ge #231;erlilik tan #305;nmayan ki #351;inin kendisinin ya da bir ba #351;kas #305;n #305;n hayat #305; veya beden b #252;t #252;nl #252; #287; #252;n #252;n korunmas #305; i #231;in zorunlu olmas #305;,
Veri Sahibi ile #350;irket aras #305;nda herhangi bir s #246;zle #351;menin kurulmas #305; veya ifas #305;yla do #287;rudan do #287;ruya ilgili olmas #305; kayd #305;yla, ki #351;isel verilerin i #351;lenmesinin gerekli olmas #305;,
#350;irketin hukuki y #252;k #252;ml #252;l #252;klerini yerine getirebilmesi i #231;in zorunlu olmas #305;,
Veri Sahibi #39;nin kendisi taraf #305;ndan alenile #351;tirilmi #351; olmas #305;,
Bir hakk #305;n tesisi, kullan #305;lmas #305; veya korunmas #305; i #231;in veri i #351;lemenin zorunlu olmas #305;,
Veri Sahibi #39;nin temel hak ve #246;zg #252;rl #252;klerine zarar vermemek kayd #305;yla, #350;irket #39;in me #351;ru menfaatleri i #231;in veri i #351;lenmesinin zorunlu olmas #305;.
Verilere Kimler Eri #351;ebilmektedir?
#350;irket, ki #351;isel verileri ve bu ki #351;isel verileri kullan #305;larak elde etti #287;i yeni verileri, i #351;bu Gizlilik Politikas #305; ile belirlenen ama #231;lar #305;n ger #231;ekle #351;tirilebilmesi i #231;in #350;irket #39;in hizmetlerinden faydaland #305; #287; #305; #252; #231; #252;nc #252; ki #351;ilere, s #246;z konusu hizmetlerin temini amac #305;yla s #305;n #305;rl #305; olmak #252;zere aktar #305;labilecektir. #350;irket ayr #305;ca, i #351;bu Gizlilik Politikas #305; #39;nda belirtilen ama #231;lar dahilinde verileri #350;irket i #351; ortaklar #305; ve tedarik #231;ileri ile hukuken yetkili kurum ve kurulu #351;lara aktarabilecektir.
#350;irket, veri sahibi deneyiminin geli #351;tirilmesi (iyile #351;tirme ve ki #351;iselle #351;tirme dahil), veri sahibinin g #252;venli #287;ini sa #287;lamak, hileli ya da izinsiz kullan #305;mlar #305; tespit etmek, operasyonel de #287;erlendirme ara #351;t #305;r #305;lmas #305;, Platform hizmetlerine ili #351;kin hatalar #305;n giderilmesi ve i #351;bu Gizlilik Politikas #305; #39;nda yer alan ama #231;lardan herhangi birisini ger #231;ekle #351;tirebilmek i #231;in SMS g #246;nderimi yapanlar da dahil olmak #252;zere d #305; #351; kaynak hizmet sa #287;lay #305;c #305;lar #305;, bar #305;nd #305;rma hizmet sa #287;lay #305;c #305;lar #305; (hosting servisleri), hukuk b #252;rolar #305;, ara #351;t #305;rma #351;irketleri, #231;a #287;r #305; merkezleri gibi #252; #231; #252;nc #252; ki #351;iler ile payla #351;abilecektir.
Veri sahibi, yukar #305;da belirtilen ama #231;larla s #305;n #305;rl #305; olmak kayd #305; ile bahsi ge #231;en #252; #231; #252;nc #252; taraflar #305;n veri sahibinin ki #351;isel verilerini d #252;nyan #305;n her yerindeki sunucular #305;nda saklayabilece #287;ini, bu hususa pe #351;inen muvafakat etti #287;ini kabul eder.
Verilere Eri #351;im Hakk #305; ve D #252;zeltme Talepleri Hakk #305;nda
Kanun #39;un 11. maddesi uyar #305;nca veri sahipleri,
Ki #351;isel veri i #351;lenip i #351;lenmedi #287;ini #246; #287;renme,
Ki #351;isel verileri i #351;lenmi #351;se buna ili #351;kin bilgi talep etme,
Ki #351;isel verilerin i #351;lenme amac #305;n #305; ve bunlar #305;n amac #305;na uygun kullan #305;l #305;p kullan #305;lmad #305; #287; #305;n #305; #246; #287;renme,
Yurt i #231;inde veya yurt d #305; #351; #305;nda ki #351;isel verilerin aktar #305;ld #305; #287; #305; #252; #231; #252;nc #252; ki #351;ileri bilme,
Ki #351;isel verilerin eksik veya yanl #305; #351; i #351;lenmi #351; olmas #305; halinde bunlar #305;n d #252;zeltilmesini isteme ve bu kapsamda yap #305;lan i #351;lemin ki #351;isel verilerin aktar #305;ld #305; #287; #305; #252; #231; #252;nc #252; ki #351;ilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili di #287;er kanun h #252;k #252;mlerine uygun olarak i #351;lenmi #351; olmas #305;na ra #287;men, i #351;lenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmas #305; halinde ki #351;isel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yap #305;lan i #351;lemin ki #351;isel verilerin aktar #305;ld #305; #287; #305; #252; #231; #252;nc #252; ki #351;ilere bildirilmesini isteme,
#304; #351;lenen verilerin m #252;nhas #305;ran otomatik sistemler vas #305;tas #305;yla analiz edilmesi suretiyle ki #351;inin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya #231; #305;kmas #305;na itiraz etme,
Ki #351;isel verilerin kanuna ayk #305;r #305; olarak i #351;lenmesi sebebiyle zarara u #287;ramas #305; halinde zarar #305;n giderilmesini talep etme
haklar #305;na sahiptir.
S #246;z konusu haklar, ki #351;isel veri sahipleri taraf #305;ndan www.idaconsulting.net adresinde yer alan Elektronik Bilgi G #252;venli #287;i A. #350;. Ki #351;isel Verilerin Korunmas #305; ve #304; #351;lenmesi Politikas #305; #39;ndabelirtilen y #246;ntemlerle iletilmesi halinde olabildi #287;ince k #305;sa s #252;rede ve her hal #252;karda 30 (otuz) g #252;n i #231;erisinde de #287;erlendirilerek sonu #231;land #305;r #305;lacakt #305;r. Taleplere ili #351;kin olarak herhangi bir #252;cret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, #350;irket #39;in Ki #351;isel Verileri Koruma Kurulu taraf #305;ndan belirlenen #252;cret tarifesi #252;zerinden #252;cret talep etme hakk #305; sakl #305;d #305;r.
Veri sahibi, herhangi bir ki #351;isel verisinin #350;irket taraf #305;ndan kullan #305;lamamas #305; ile sonu #231;lanacak bir talepte bulunmas #305; halinde Platform #39;un i #351;leyi #351;inden tam olarak faydalanamayabilece #287;ini kabul ile bu kapsamda do #287;acak her t #252;rl #252; sorumlulu #287;un kendisine ait olaca #287; #305;n #305; beyan eder.
Ki #351;isel Verilerin Saklanma S #252;resi
#350;irket, veri sahibi taraf #305;ndan sa #287;lanan ki #351;isel verileri, yukar #305;da belirtilen i #351;leme ama #231;lar #305;n #305;n gerektirdi #287;i s #252;re boyunca saklayacakt #305;r.
Buna ek olarak, #350;irket, veri sahibi ile aras #305;nda do #287;abilecek herhangi bir uyu #351;mazl #305;k durumunda, uyu #351;mazl #305;k kapsam #305;nda gerekli savunmalar #305;n ger #231;ekle #351;tirilebilmesi amac #305;yla s #305;n #305;rl #305; olmak #252;zere ve ilgili mevzuat uyar #305;nca belirlenen zamana #351; #305;m #305; s #252;releri boyunca ki #351;isel verileri saklayabilecektir.
Veri G #252;venli #287;ine #304;li #351;kin #214;nlemler ve Taahh #252;tler
#350;irket, ilgili mevzuatta belirlenen veya i #351;bu Gizlilik Politikas #305; #39;nda ifade edilen #351;artlarda,
ki #351;isel verilerin hukuka ayk #305;r #305; olarak i #351;lenmemesini,
ki #351;isel verilere hukuka ayk #305;r #305; olarak eri #351;ilmemesini ve
ki #351;isel verilerin muhafazas #305;n #305;
sa #287;lamak amac #305;yla uygun g #252;venlik d #252;zeyini temin etmeye y #246;nelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almay #305;, gerekli denetimleri yapt #305;rmay #305; taahh #252;t eder.
#350;irket, Veri Sahibi hakk #305;nda elde etti #287;i ki #351;isel verileri i #351;bu Gizlilik Politikas #305; ve Ki #351;isel Verilerin Korunmas #305; Kanunu h #252;k #252;mlerine ayk #305;r #305; olarak ba #351;kas #305;na a #231; #305;klayamaz ve i #351;leme amac #305; d #305; #351; #305;nda kullanamaz.
Platform #252;zerinden ba #351;ka uygulamalara link verilmesi halinde, #350;irket uygulamalar #305;n gizlilik politikalar #305; ve i #231;eriklerine y #246;nelik herhangi bir sorumluluk ta #351; #305;mamaktad #305;r.
#199;erezler (Cookie #39;ler)
Veri Sahipleri #39;nin Platform #39;dan en verimli #351;ekilde faydalanabilmesi ve kullan #305;c #305; deneyiminin geli #351;tirilmesi i #231;in Platform #39;da #199;erezler kullan #305;lmaktad #305;r. #199;erez kullan #305;lmas #305;n #305; tercih etmezseniz taray #305;c #305;n #305;z #305;n ayarlar #305;ndan Cookie #39;leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak Platform #39;u kullan #305;m #305;n #305;z #305; etkileyebilece #287;ini hat #305;rlatmak isteriz.
#199;erez Nedir ve Neden Kullan #305;lmaktad #305;r?
#199;erezler, ziyaret etti #287;iniz internet siteleri taraf #305;ndan taray #305;c #305;lar arac #305;l #305; #287; #305;yla cihaz #305;n #305;za veya a #287; sunucusuna depolanan k #252; #231; #252;k metin dosyalar #305;d #305;r. #199;erezler konusundan daha detayl #305; bilgi i #231;in www.aboutcookies.org e www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.
#304;nternet Sitemizde #231;erez kullan #305;lmas #305;n #305;n ba #351;l #305;ca ama #231;lar #305; a #351;a #287; #305;da s #305;ralanmaktad #305;r:
#304;nternet sitesinin i #351;levselli #287;ini ve performans #305;n #305; artt #305;rmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geli #351;tirmek,
#304;nternet Sitesini iyile #351;tirmek ve #304;nternet Sitesi #252;zerinden yeni #246;zellikler sunmak ve sunulan #246;zellikleri sizlerin tercihlerine g #246;re ki #351;iselle #351;tirmek;
#304;nternet Sitesinin, sizin ve #350;irketimizin hukuki ve ticari g #252;venli #287;inin teminini sa #287;lamak.
Do #287;rudan ve dolayl #305; pazarlama faaliyetleri kapsam #305;nda kullanmak
Site #39;de Kullan #305;lan #199;erezlerin Kategorileri
Teknik #199;erezler
(Technical Cookies)
Teknik #231;erezler ile Site #39;nin #231;al #305; #351;mas #305; sa #287;lanmakta, internet sitesinin #231;al #305; #351;mayan sayfalar #305; ve alanlar #305; tespit edilmektedir.
Otantikasyon #199;erezleri
(Authentication Cookies)
Ziyaret #231;iler, #351;ifrelerini kullanarak Site #39;ye giri #351; yapmalar #305; durumunda, bu t #252;r #231;erezler ile, ziyaret #231;inin Site #39;de ziyaret etti #287;i her bir sayfada site kullan #305;c #305;s #305; oldu #287;u belirlenerek, kullan #305;c #305;n #305;n her sayfada #351;ifresini yeniden girmesi #246;nlenir.
Flash #199;erezleri
(Flash Cookies)
Site #39;de yer alan g #246;r #252;nt #252; veya ses i #231;eriklerini etkinle #351;tirmek i #231;in kullan #305;lan #231;erez t #252;rleridir.
Ki #351;iselle #351;tirme #199;erezleri
(Customization Cookies)
Kullan #305;c #305;lar #305;n tercihlerini farkl #305; internet sitesinin farkl #305; sayfalar #305;n #305; ziyarette de hat #305;rlamak i #231;in kullan #305;lan #231;erezlerdir. #214;rne #287;in, se #231;mi #351; oldu #287;unuz dil tercihinizin hat #305;rlanmas #305;.
Analitik #199;erezler
(Analytical Cookies)
Analitik #231;erezler ile Site #39;yi ziyaret edenlerin say #305;lar #305;, Site #39;de g #246;r #252;nt #252;lenen sayfalar #305;n tespiti, Site ziyaret saatleri, internet sitesi sayfalar #305; kayd #305;rma hareketleri gibi analitik sonu #231;lar #305;n #252;retimini sa #287;layan #231;erezlerdir.
Platform #39;da Kullan #305;lan #199;erezler
#199;erez
A #231; #305;klama, S #252;re ve Tercihler
Analitik #199;erezler
Reklam Ama #231;l #305;
Davran #305; #351;sal ve hedef odakl #305; reklamlar #305;n ziyaret #231;ilere g #246;sterilmesi amac #305;yla kullan #305;lmaktad #305;r.
Taray #305;c #305; ayarlar #305; arac #305; #287; #305;yla kabul etmek ya da reddetmek m #252;mk #252;n #252;d #252;r.
Pazar Analizi
Pazar analizi y #252;r #252;t #252;lmesi amac #305;yla kullan #305;lmaktad #305;r.
Taray #305;c #305; ayarlar #305; arac #305; #287; #305;yla kabul etmek ya da reddetmek m #252;mk #252;n #252;d #252;r.
Kampanya/Promosyon
Kampanyalar #305;n etkisinin hesaplanmas #305; i #231;in kullan #305;lmaktad #305;r.
Taray #305;c #305; ayarlar #305; arac #305; #287; #305;yla kabul etmek ya da reddetmek m #252;mk #252;n #252;d #252;r.
Facebook
Bu t #252;r #231;erezler, Facebook #252;yelerinin (veya #252;ye olmayan ki #351;ilerin) pazar analizi ve #252;r #252;n geli #351;imi amac #305;yla izlenmesini sa #287;lar.
Taray #305;c #305; ayarlar #305; arac #305; #287; #305;yla kabul etmek ya da reddetmek m #252;mk #252;n #252;d #252;r.
Twitter
Bu t #252;r #231;erezler, sosyal medya a #287;lar #305;na #252;ye olan veya olmayan ki #351;ilerin, pazar analizi ve #252;r #252;n geli #351;imi amac #305;yla izlenmesi i #231;in kullan #305;l #305;r.
Taray #305;c #305; ayarlar #305; arac #305; #287; #305;yla kabul etmek ya da reddetmek m #252;mk #252;n #252;d #252;r.
Google Analitikleri
Bu t #252;r #231;erezler t #252;m istatistiksel verilerin toplanmas #305;n #305; bu #351;ekilde Sitenin sunumunun ve kullan #305;m #305;n #305;n geli #351;tirilmesini sa #287;lar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ili #351;kin veriler eklemek suretiyle, kullan #305;c #305;lar #305; daha iyi anlamam #305;z #305; sa #287;lar.
Sitemiz, Google Analitik #231;erezleri kullanmaktad #305;r. S #246;z konusu #231;erezler ile toplanan veriler, ABD #39;de bulunan Google sunucular #305;na aktar #305;lmakta ve s #246;z konusu veriler Google #39; #305;n veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google #39; #305;n analitik veri i #351;leme faaliyetleri ve ki #351;isel verilerin korunmas #305; konusundaki ilkeler hakk #305;nda daha fazla bilgi sahibi olmak i #231;in buraya t #305;klayabilirsiniz.
#199;erezlerin Kontrol #252;
https://tools.qooqle.com/dlpaqe/qaoptout
Teknik #199;erezler
Oturum
Oturum #231;erezleri oturumun s #252;reklili #287;inin sa #287;lanmas #305; amac #305;yla kullan #305;l #305;r.
Taray #305;c #305; ayarlar #305; arac #305; #287; #305;yla kabul etmek ya da reddetmek m #252;mk #252;n #252;d #252;r.
Y #252;k Dengeleme
Y #252;k dengeleme #231;erezleri, y #252;k #252; da #287; #305;tarak sunucu y #252;k #252;n #252; azaltmak i #231;in kullan #305;l #305;r.
Taray #305;c #305; ayarlar #305; arac #305; #287; #305;yla kabul etmek ya da reddetmek m #252;mk #252;n #252;d #252;r.
G #252;venlik
G #252;venlik #231;erezler, g #252;venlik kontrolleri i #231;in kullan #305;l #305;r.
Taray #305;c #305; ayarlar #305; arac #305; #287; #305;yla kabul etmek ya da reddetmek m #252;mk #252;n #252;d #252;r.
Doland #305;r #305;c #305;l #305;k Tespiti
T #305;klama hilelerinin tespit edilmesi i #231;in kullan #305;lmaktad #305;r.
Taray #305;c #305; ayarlar #305; arac #305; #287; #305;yla kabul etmek ya da reddetmek m #252;mk #252;n #252;d #252;r.
Otantikasyon #199;erezleri
Kullan #305;c #305; Kimli #287;i
Kullan #305;c #305; kimli #287;i #231;erezler, kullan #305;c #305;lar #305;n yaln #305;zca kendi bilgilerini g #246;rmeleri i #231;in kullan #305;l #305;r.
Taray #305;c #305; ayarlar #305; arac #305; #287; #305;yla kabul etmek ya da reddetmek m #252;mk #252;n #252;d #252;r.
Ki #351;iselle #351;tirme #199;erezleri
Dil
Kullan #305;c #305;n #305;n se #231;ti #287;i dili kaydeder ve buna uygun se #231;enekler sunar.
Taray #305;c #305; ayarlar #305; arac #305; #287; #305;yla kabul etmek ya da reddetmek m #252;mk #252;n #252;d #252;r.
Mobil
E #287;er kullan #305;c #305; Siteyi mobil bir cihazdan ziyaret ediyorsa, ana web sitesini g #246;stermek i #231;in kullan #305;l #305;r. ( #214;rne #287;in, cihaz #305;n Flash' #305; etkinle #351;tiridi #287;i), ya da Flash'a ihtiya #231; duymayan bir mobil sitede oldu #287;unu. Kaynak site kullan #305;c #305;n #305;n tercihlerinin daha iyi anla #351; #305;labilmesi i #231;in kaydedilir.
Taray #305;c #305; ayarlar #305; arac #305; #287; #305;yla kabul etmek ya da reddetmek m #252;mk #252;n #252;d #252;r.
Flash #199;erezleri
Flash #231;erezleri
Oynat #305;lacak ses ve video i #231;eriklerini etkinle #351;tirir.
Taray #305;c #305; ayarlar #305; arac #305; #287; #305;yla kabul etmek ya da reddetmek m #252;mk #252;n #252;d #252;r.
#199;erezlerin Kullan #305;m #305; Veri Sahipleri Taraf #305;ndan Engellenebilir mi?
Veri sahipleri, taray #305;c #305; ayarlar #305;n #305; de #287;i #351;tirerek #231;erezlere ili #351;kin tercihlerini ki #351;iselle #351;tirme imkan #305;na sahiptir. E #287;er kullan #305;lan taray #305;c #305; bu imkan #305; sunmaktaysa, taray #305;c #305; ayarlar #305; #252;zerinden #199;erezlere ili #351;kin tercihleri de #287;i #351;tirmek m #252;mk #252;nd #252;r. B #246;ylelikle, taray #305;c #305;n #305;n sunmu #351; oldu #287;u imkanlara g #246;re farkl #305;l #305;k g #246;sterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin #231;erezlerin kullan #305;lmas #305;n #305; engelleme, #231;erez kullan #305;lmadan #246;nce uyar #305; almay #305; tercih etme veya sadece baz #305; #199;erezleri devre b #305;rakma ya da silme imkanlar #305; bulunmaktad #305;r.
#199;erezlere ili #351;kin tercihlerin, kullan #305;c #305;n #305;n Platform #39;a eri #351;im sa #287;lad #305; #287; #305; her bir cihaz #246;zelinde ayr #305; ayr #305; yap #305;lmas #305; gerekebilecektir.
Adobe Analytics
http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL
https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwords
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en amp;answer=95647
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefox
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari:
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR
Gizlilik Politikas #305; #39;ndaki De #287;i #351;iklikler
#350;irket, i #351;bu Gizlilik Politikas #305; h #252;k #252;mlerini diledi #287;i zaman de #287;i #351;tirebilir. G #252;ncel Gizlilik Politikas #305;, Veri Sahibi #39;ne herhangi bir y #246;ntemle sunuldu #287;u tarihte y #252;r #252;rl #252;k kazan #305;r.
ANASAYFA
WEB TASARIM
ONLINE REZERVASYON
WEB MARKETING
PRODKS襤YON
GRAF襤K TASARIM
FUAR ORGAN襤ZASYONLARI
HAKKIMIZDA
REFERANSLAR
ZMLER襤M襤Z
ZM ORTAKLARIMIZ
HIZLI TEH襤S
YORUMLARINIZ
HABERLER
襤LET襤襤M
AnasayfaHakk覺m覺zda繹z羹mlerimizReferanslarVideoHaberlerYorumlar覺n覺z繹z羹m Ortaklar覺m覺z襤letiim
WEB TASARIM ONLINE REZERVASYON WEB MARKETING
FUAR ORGAN襤ZASYONLARI GRAF襤K TASARIM PRODKS襤YON
WEB TASARIM
ONLINE REZERVASYON
WEB MARKETING
FUAR ORGAN襤ZASYONLARI
GRAF襤K TASARIM
PRODKS襤YON
times;
襤da Consulting
WEB TASARIM
Dinamik altyap覺, kolay anla覺l覺r y繹netim paneli ve isteinize g繹re ekillenen yaz覺l覺m 癟繹z羹mlerimizin yan覺 s覺ra; farkl覺, modern, g繹z al覺c覺 tasar覺mlar 羹retiyoruz. Antalya Otel web sitesi ve acente web sitesi sayfalar覺m覺z覺 inceleyebilirsiniz.
ONLINE REZERVASYON
Otel ve acente online rezervasyon sistemlerimiz ile y羹zlerce oteli tek sayfa 羹zerinden taray覺n, inceleyin, fiyat al覺n, rezervasyon yap覺n. Direkt KRED襤 KARTI 襤LE REZERVASYON keyfini, quot; 襤DA OnRes quot; ile yaayacaks覺n覺z.
WEB MARKETING
襤letmeniz i癟in hedef kitlenizi analiz ederek en baar覺l覺 sosyal medya stratejisini oluturuyor, mail datalar覺n覺za doru kurgulanm覺 toplu mail g繹nderimleri ile m羹sterilerinizi size bal覺yoruz.
idaconsulting
Firmalar覺n kurumsal kimliklerine uygun olarak terzi titizlii ile tasar覺mlar oluturuyor, bu tasar覺mlara HTML5 teknolojisi ile yepyeni bir anlam kazand覺r覺yor, internet sitesi kavram覺n覺 癟ok daha ileriye ta覺yoruz.
Antalya' n覺n en deneyimli web tasar覺m ve yaz覺l覺m irketi olan 襤da Consulting, otel web sitesi ve acente web siteleri i癟in 癟繹z羹mler sunmaktad覺r.
Web tasar覺m覺, mobil web tasar覺m, i癟erik y繹netim sistemleri, butik yaz覺l覺mlar, web marketing, seo optimizasyon 癟al覺malar覺n覺n yan覺 s覺ra prod羹ksiyon, grafik tasar覺m ve fuar stand tasar覺mlar覺 alanlar覺nda 16 y覺l覺 ak覺n s羹redir hizmet vermektedir.
Ayr覺ca Antalya, 襤stanbul, 襤zmir, Bal覺kesir, Giresun, Mula, Kapadokya, Mardin ve daha pek 癟ok b繹lgede 癟繹z羹mleri ile vitrine 癟覺km覺 olup, firmalar覺n pazarlama geleceklerine katk覺 salamaktad覺r.
daha detayl覺 bilgi i癟in t覺klay覺n...
www.com
GNCEL REFERANSLARIMIZ
T羹m Referanslar覺m覺z
CORENDON HOTELS
FAME HOTELS
MIRAGE PARK RESORT
DELPHIN HOTEL
underconstruction
DEVAM EDEN PROJELER
T羹m Referanslar覺m覺z
HILTON DALAMAN
CLUB ASTERIA
KUADASI LIVE
DORAK HOLDING
idablog
襤DA Consulting  EMITT 2018 HotelRunner Theatre Sunumu
25-26 Ocak 2018 tarihlerinde, EMITT 2018 kapsam覺nda d羹zenlenen HotelRunner Theater etkinliinde T羹rkiye turizm sekt繹r羹n羹n dijital d繹n羹羹m羹ne katk覺lar覺 ile s羹rekli g羹ndemde olan 襤DA Dan覺manl覺k Kurucusu Uursal Uur, #8216;Rezervasyona D繹n羹enOnline Kampanyalar Tasarlamak #8217; isimli sunumu ile yer ald覺. Turizm sekt繹r羹nde ge癟irdii uzun y覺llar覺n vermi olduu tecr羹beyi, dijital 癟aa entegre eden ve bu alanda yapt覺覺 癟al覺malar覺 anlatan Uursal Uur, [ #8230;]
襤DA Consulting #8211; EMITT 2018 HotelRunner Theatre Sunumu yaz覺s覺 ilk 繹nce 襤da Consulting - Blog Sayfas覺 羹zerinde ortaya 癟覺kt覺.
detaylar i癟in t覺klay覺n...
Yakup Zere Makine, ZerKon Konvey繹r Markas覺n覺 襤DA Consultinge Teslim Etti
Yakup Zere Makina San Ve Tic A,ZerKon markas覺n覺 繹n plana 癟覺kard覺. Konvey繹r 羹retimini ger癟ekletirecei ZerKon markas覺 ile piyasada kendine 繹zel bir yer edinecek olan Yakup Zere Makina; logo ve kurumsal kimlik tasar覺mlar覺, web sitesi tasar覺m ve yaz覺l覺m覺, web marketing ile sosyal medya hesap oluturma, gelitirme ve y繹netimi i癟in 襤DA Consulting ileyola 癟覺kmaya karar verdi. Yakup [ #8230;]
Yakup Zere Makine, ZerKon Konvey繹r Markas覺n覺 襤DA Consulting #8217;e Teslim Etti yaz覺s覺 ilk 繹nce 襤da Consulting - Blog Sayfas覺 羹zerinde ortaya 癟覺kt覺.
detaylar i癟in t覺klay覺n...
KoruMar Ephesus Beach SPA Resort Web Sitesi Yay覺nda!
Turizm sekt繹r羹nde 25 y覺l覺 ak覺n tecr羹besi ve misafir memnuniyeti ile kendini ispatlam覺 olan KoruMar Hotel De Luxe taraf覺ndan iletilecek Korumar Ephesus Beach #38; SPA Resort, 癟ok yak覺nda 襤zmir Sel癟uk Pamucak sahilinde (Antik Efes Plaj覺) hizmet vermeye balayacak. Korumar Ephesus i癟in haz覺rlad覺覺m覺z web sitesini yay覺na ald覺k. Bu tesisimize yapt覺覺m覺z HTML5, CSS3.0, javascript, jquery, Full SEO ve [ #8230;]
KoruMar Ephesus Beach SPA #038; Resort Web Sitesi Yay覺nda! yaz覺s覺 ilk 繹nce 襤da Consulting - Blog Sayfas覺 羹zerinde ortaya 癟覺kt覺.
detaylar i癟in t覺klay覺n...
Tam Ekran imajlarla g繹rselliin 繹n planda olduu bir tasar覺m Normal bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda web sitem ayn覺 ekilde 癟al覺mal覺
select
Web sitesi 羹zerinden sat覺 yapabilmeliyim Web sitesi 羹zerinden sat覺 yapmaya u an ihtiyac覺m yok
select
Arama optimizasyonlar覺na uygun ve tasar覺m覺 bana 繹zel bir web sitesi olsun
select
ANTALYA OF襤S Gen癟lik Mah. Fevzi akmak Cad.Cihad Kad覺gil Apt. No: 65/20 AntalyaT. +90 242 247 87 97 F. +90 242 247 10 67
襤STANBUL OF襤S 襤n繹n羹 Cad. Akar Palas No:14/3 G羹m羹suyu/Taksim-襤stanbulT. +90 212 249 56 32F. +90 212 244 69 92
takip edin
bilgi destek
Bilgi i癟in; info@idaconsulting.net Online Pazarlama; marketing@idaconsulting.net Fuar bilgisi i癟in; fuar@idaconsulting.net Yaz覺l覺m grubu i癟in; yazilim@idaconsulting.net Online Ouml;deme
Mobil s羹r羹m i癟in t覺klay覺n
www.idablog.com | www.idawebtasarim.com | www.idawebdesign.com | www.webtasarimonlinerezervasyon.com www.turizmdatabank.com
穢2014 襤da Consulting - T羹m Haklar覺 Sakl覺d覺r. Kaynak g繹sterilmeden kullan覺lamaz.
Hakk覺m覺zdaReferanslarH覺zl覺 TehisYorumlar覺n覺z繹z羹mlerimizHaberler襤letiimAnasayfa English
ANTALYA OF襤S Gen癟lik Mah. Fevzi akmak Cad. Cihad Kad覺gil Apt. No: 65/20 Antalya | T. +90 242 247 87 97 | F. +90 242 247 10 67
襤STANBUL OF襤S 襤n繹n羹 Cad. Akar Palas No:14/3 G羹m羹suyu/Taksim-襤stanbul | T. +90 212 249 56 32 | F. +90 212 244 69 92
穢2014 襤da Consulting - T羹m Haklar覺 Sakl覺d覺r. Kaynak g繹sterilmeden kullan覺lamaz.
XXX

Updated Time

Updating   
Friend links: ProxyFire    More...
Site Map 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 250 300 350 400 450 500 550 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750
TOS | Contact us
© 2009 MyIP.cn Dev by MYIP Elapsed:15.811ms